Praca zdalna w Tarczy Antykryzysowej 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0, w szerszy niż dotychczas sposób, reguluje zasady pracy zdalnej. W celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie, poza miejscem jej stałego wykonywania, przez wyznaczony czas.

Oto warunki i zasady pracy zdalnej przewidziane w ustawie.

  • Pracodawca może zlecić wykonywanie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania. Również charakter pracy musi pozwalać na jej zdalne wykonanie.
  • W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Może dotyczyć także wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
  • Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
  • Wykonując pracę zdalną pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę. Warunkiem jest poszanowanie i ochrona informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  • Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności. Ewidencja powinna zawierać opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, z częstotliwością określoną w poleceniu.
  • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.


    Więcej na temat nowych rozwiązań z zakresu Prawa pracy w czasie pandemii koronawirusa przeczytacie tu.