Pracodawco uważaj na zgody blankietowe przy potrąceniach z wynagrodzenia za pracę

Pracownik może wyrazić zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za pracę jedynie precyzyjnie określonej kwoty. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zgoda nie może być blankietowa.

Potrącić można jedynie taką kwotę pieniężną, która jest znana pracownikowi. Pracodawca musi zwrócić na to szczególną uwagę. Niewystarczająca jest zgoda pracownika na określenie zasad na jakich będzie naliczana kwota potrącenia. Brak wskazania dokładnej kwoty sprawi, że zgoda pracownika będzie nieważna.

Szerzej o zgodzie pracownika na potrącenia z wynagrodzenia za pracę pisaliśmy tutaj .

Stanowisko NSA

W kwestii zgody blankietowej na potrącenie z wynagrodzenia za pracę Naczelny Sąd Administracyjny zajął jednoznaczne stanowisko. W rozpatrywanej sprawie, pracodawca zawarł z pracownikiem umowę używania pojazdu służbowego do celów prywatnych. Uregulowano w niej zasady odpłatności za używanie samochodu do celów prywatnych. W umowie pracownik wyraził zgodę na potrącanie z miesięcznego wynagrodzenia za pracę kosztów używania pojazdu do celów prywatnych. Zapisami umowy określono stawkę za 1 km.

W wyroku z 16 lipca 2020 r., sygn. akt: I OSK 3015/19, NSA uznał, że przedmiotowa zgoda nie może stanowić podstawy do legalnego potrącenia z wynagrodzenia kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych, gdyż istota możliwości potrącenia, o którym mowa w art. 91 § 1 k.p., sprowadza się do obejmowania świadomością i wolą pracownika konkretnej kwoty, o którą ma zostać pomniejszone jego wynagrodzenie. Zgoda na zasady ustalenia należności w przyszłości nie odpowiada hipotezie tego przepisu.